תקנון

תקנון ביה"ס

 להלן כללי ההתנהגות הנדרשים יחד עם תוצאות ותגובות למקרים של אי עמידה בכללים אלו:

 

 

ההתנהגות המצופה מתלמיד/ה

בביה"ס

מדרג התגובות במקרה של הפרת

ההתנהגות המצופה

 

 

        הופעה בתלבושת אחידה.

חשוב להגיע בתלבושת הולמת

בקיץ חולצת טריקו כחולה או תכלת עם סמל בי"ס

 בחורף סווצ'ר כחול עם סמל ביה"ס.

 חל איסור מוחלט להגיע בכפכפים.

חל איסור מוחלט להגיע במכנסים קצרים.

 

1.      רישום במזכירות 3 פעמים.

2.      הודעה בכתב להורים.

3.      שיחה עם ההורים.

4.      הורדת ציון בתעודה.

 

כלליים להתנהגות לאחר הצלצול ובזמן השיעור

1.      המתנה בצורה שקטה ומסודרת עד            פתיחת הכיתה.

2.      כניסה לכיתה.

3.      ישיבה במקום.

4.הבאת ציוד הנדרש לשיעור והוצאתו מהתיק.

5.הקשבה ולמידה.

     6. השתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה באופן מכובד.

    7.  מילוי המטלות הניתנות בשיעור.

8. יש להשאיר כיתה מסודרת ונקייה בסיום כל שיעור.

 

1.      שיחת בירור עם התלמיד.

2.      הודעה בכתב להורים.

3.      זימון הורים לשיחה.

4.      במקרים חוזרים העברה לכיתה אחרת לשיעור אחד או יותר.

5.      כינוס צוות בין- מקצועי לדיון על בניית תכנית לטיפול בתלמיד.

6.      בניית תוכנית חינוכית אישית.

7.      המלצה להתערבות טיפולית.

8.      במקרים חמורים של הפרעה בזמן השיעור השעיה מבית הספר על פי שיקול דעת המנהל.

 

 

ציות להוראות של צוות בית הספר.

·        יש להתנהג באופן נאות ומכבד, על פי הכללים הנהוגים בבית הספר.

·        חובה על התלמידים להישמע לצוות החינוכי.

 

 

1.שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל פה.

2. יידוע ההורים ואזהרה בכתב.

3. דרישה להתנצלות והזמנת ההורים לשיחה.

4. מתן משימה לימודית בהתאם ליכולת התלמיד.

5. כינוס צוות בין – מקצועי לדיון על בניית תוכנית לטיפול בתלמיד.

6. הפניה לטיפול תוך שמירה על צנעת הפרט ועל כללי האתיקה המקצועית.

7. השעיה מחוץ לבית הספר במקרים חמורים וכאשר האירוע אינו חד פעמי.

 

 

ההתנהגות המצופה מתלמיד/ה

בביה"ס

 

 

טווח התגובות במקרה של הפרת

ההתנהגות המצופה

 

 

אלימות

 

חובה להשתמש בלשון נקייה ושפה מכבדת.

 

1.      חל איסור מוחלט לנהוג באלימות

מילולית.

2.      חל איסור מוחלט לנהוג באלימות פיזית.

3.      חל איסור מוחלט לעודד אלימות פיזית או מילולית.

4.      חל איסור מוחלט להטיל או לעודד חרם על תלמיד/ה

5.      חל איסור מוחלט לשאת מכשירים מסוכנים.

 

 

 

אלימות כלפי הצוות החינוכי

 

יש לנהוג בשפה מכבדת ונקייה כלפי הצוות החינוכי

 

 

 

 

 

מדרג תגובות בהתאם למקרה

 

 

 

 

1.      שיחת ברור, אזהרה והתנצלות.

2.      יידוע הורים.

3.      זימון  הורים לשיחה.

4.      מתן משימה לימודית בהתאם ליכולת התלמיד.

5.      הטלת משימה חינוכית  לטיפוח ביה"ס בסוף יום הלימודים.

6.      השעיה מחוץ לביה"ס במקרים חמורים וכאשר האירוע אינו חד פעמי.

 

 

 

1.      יש ליידע את הוריו של התלמיד הפוגע אודות הפגיעה המילולית ולהזמין אותם לשיחה במוסד החינוכי כדי למנוע הידרדרות לפגיעות חמורות יותר.

2.      תישקל ענישה חינוכית על פי נסיבות העניין וחומרת הפגיעה.

3.      מנהל בית הספר יוכל להשעות את התלמיד לפי שיקול דעתו.

4.      התלמיד הפוגע יידרש לפעול פעולה מתקנת כלפי עובד ההוראה הנפגע.

5.      תלמיד הפוגע מילולית זקוק גם להתערבות חינוכית ואו טיפולית שתסייע לו לפתח מודעות לדפוסי התנהגותו ולשנותם.

6.      בכל מקרה של פגיעה פיזית של תלמיד בעובד הוראה יש להשעות התלמיד כתגובה מיידית ולא יאוחר מסוף יום הלימודים. התלמיד הפוגע יושעה לטווח של 2-4 ימים.

7.      מנהל בית הספר יפנה למפקח הכולל כדי שיכנס ועדה לא יאוחר מ – 3 ימים מתאריך התרחשות האירוע, ובאמצעותה תתקבלנה החלטות.

8.      במקרה של פגיעת תלמיד באחד מאנשי הצוות החינוכי יופעלו כל ההליכים המופעלים במקרה של אלימות חמורה.

 

שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר

 

1.יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת במהלך יום הלימודים בבית הספר

2. יש לשמור על רכוש בית  הספר וסביבתו.

3. יש לשמור על כללי התנהגות בפינת החי.

4. יש לשמור על כללי התנהגות בבית הצעירים ובבית הבוגרים.

 

 

1.     יידוע ההורים ועשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה.

2.     במקרים חוזרים ביטוי בתעודה: הורדת ציון/הערה בסעיף "התנהגות".

3.     הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום.

 

 

התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות

בית ספריות.

1.      ההשתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ בית ספריות היא חלק מתכנית החובה של בית הספר.

2.      הנוכחות וכללי ההתנהגות בכל פעילויות בית הספר מחייבים, ויש להקפיד עליהם הקפדה יתרה.

 

 

 

 נוכחות ועמידה בזמנים

איחורים: יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.

                                   

1.      יידוע ההורים ודרישה להתנצלות ולעשייה מתקנת (למשל,סיוע בהכנת הטקס הבא)

2.      הזמנת ההורים לשיחה.

3.      דרישה לביצוע מטלה הקשורה לנושא.

4.      במקרה של התנהגות לא נאותה בטיולים:

א.     התניית השתתפות בסיור/בטיול עתידי בליווי מבוגר יש להודיע על כך להורים 10 ימים מראש לפחות

ב.      מניעת השתתפות בפעילות עתידית וקביעת פעילות חלופית לתלמיד.

 

  רישום במזכירות.

  1. שיחת ברור ויידוע הורים.
  2. הזמנת ההורים לשיחה עם מחנך הכיתה לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים והיעדרויות משיעורים.
  3. עירוב גורמים נוספים בבית הספר:יועץ,מנהל.
  4. ביקור בית
  5. פנייה לקצין ביקור סדיר.

 

 

נוכחות ועמידה בזמנים.

איסור שוטטות בתוך בית הספר ויציאה משטחו.

1. תלמיד לא ישוטט בתוך בית הספר במהלך יום הלימודים.

2. יציאה משטח בית הספר במהלך הלימודים תיעשה באישור בכתב, לפי הנהלים שנקבעו מראש ובהתאם לגיל התלמיד.

 

1.      שיחת ברור

2.      דווח בכתב להורי התלמיד.

3.      קביעת מטלה חינוכית

4.      הזמנת התלמיד והוריו לבית הספר.

 5.      במקרים חוזרים ביטוי בתעודה.

   

 

1 . חל  איסור מוחלט להשתמש במכשיר פלאפון בבית הספר.

המכשיר חייב להיות כבוי במהלך יום הלימודים.

2.אין ביה"ס אחראי על אובדן או נזק שיגרם למכשיר, או לכל ציוד אחר יקר ערך.

 

3.חל איסור מוחלט להביא כדורי ספורט לביה"ס.

4.חל איסור לשחק בכדור בתוך הבתים.

5.      חל איסור מוחלט לעלות ולקפוץ עם הרגלים על ספסלי הישיבה בבתים.

6.      חל איסור לגעת בעיצובי הקירות בבית הצעירים ובית הבוגרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      הפקדת המכשיר במזכירות בית הספר או החדר המנהלת.

2.      ידוע והזמנת הורים.

3.      ענישה בהתאם להחלטות בית הספר על הפרות משמעת, לרבות כתיבת עבודה בנושא.